concept Regeling compensatie transitievergoeding

Er was veel onbegrip over en bezwaar tegen de betaling van transitievergoeding aan (ex) werknemers na ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid. Inmiddels is een regeling gemaakt ter compensatie daarvan. Basis is artikel 673e van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid bestaat de mogelijkheid de uitbetaalde transitievergoeding gecompenseerd te krijgen. De wet waarin dit geregeld wordt is vastgesteld en treedt in werking op 1 april 2020.  Maar let op: de vanaf 1-7-2015 betaalde vergoedingen komen ook in aanmerking voor compensatie.

  • Vanaf 1 april 2020 kunnen de vanaf 1-7-2015 betaalde transitievergoedingen voor compensatie bij het UWV worden ingediend. Die aanvragen met terugwerkende kracht tot 1-7-2015 moeten ingediend worden voor 1-10-2020. Betaling door het UWV vindt plaats binnen 6 maanden na aanvraag.
  • Vanaf 1-4-2020 dienen aanvragen voor compensatie binnen zes maanden ingediend te worden. Betaling vindt dan in beginsel plaats binnen 8 weken na de aanvraag.

De hoogte van de vergoeding is beperkt:

  • Niet meer compensatie dan de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben op het moment waarop de loondoorbetalingsverplichting eindigt;
  • Niet meer compensatie dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde bruto loon (dus exclusief werkgeverslasten);
  • Ingeval van opgelegde loonsanctie: die periode telt niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

De werkgever zal bij de aanvraag de nodige gegevens moeten verstrekken, waaronder:

  • de arbeidsovereenkomst;
  • bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd;
  • het betaalde loon (loonstroken);
  • de gegevens die zijn gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding;
  • bewijs van betaling.

Het is dus belangrijk deze informatie ook van ‘oudere’ gevallen goed te bewaren voor de indiening van verzoek om compensatie.

Zie verder: de (concept) regeling compensatie transitievergoeding.

 

Geplaatst in Nieuws.