Het proces WVP/WIA

In de wet- en regelgeving (zoals de WVP en de WIA) wordt veel belang gehecht aan de samenwerking tussen werkgever en werknemer m.b.t. de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. In de wet is een aantal te zetten stappen voorgeschreven, in het kader van een zorgvuldig proces en een goede dossieropbouw. Zo moet na zes weken arbeidsongeschiktheid de Probleemanalyse (door de bedrijfsarts) worden gemaakt. Twee weken later moeten werkgever en werknemer samen een Plan van Aanpak maken. Deze stukken moeten in de loop van de tijd worden aangepast aan de situatie van de arbeidsongeschikte werknemer. Verder moet deze regelmatig naar het spreekuur van de bedrijfsarts. Na 42 weken arbeidsongeschiktheid moet een ziekmelding naar het UWV gestuurd worden en na een jaar moet de re-integratie in het eerste jaar geƫvalueerd worden. In beginsel wordt uiterlijk na een jaar arbeidsongeschiktheid een arbeidsdeskundig onderzoek ingesteld. Dat geeft richting aan de re-integratie in het tweede jaar en adviseert eventueel de re-integratie buiten de eigen werkgever te gaan zoeken (zgn. 2e spoor). Bij vragen over dit proces en de te zetten stappen is veel informatie te vinden op www.uwv.nl. Natuurlijk zijn onze adviseurs graag bereid uw vragen te beantwoorden en u op weg te helpen.