Scheepvaartkeuringen

Bij aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs en bij aanmonstering aan boord van een Nederlands schip moeten bemanningsleden een Geneeskundige verklaring zee- of binnenvaart kunnen tonen. Deze moet gedurende de hele reis geldig zijn.
Er zijn twee soorten zeevaartkeuring: de uitgebreide en de beperkte keuring, afhankelijk van de functie/rol aan boord.
De keuringsartsen van VisieFit Arbo zijn door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat geaccrediteerd om beide keuringen uit te voeren.

Bij de keuring wordt onderzocht of de kandidaat voldoet aan de keuringseisen voor de scheepvaart en of deze zijn/haar functie aan boord van een schip kan uitoefenen. De keuring is daarbij niet alleen gericht op de medische geschiktheid van het bemanningslid zelf, maar ook op de veiligheid van de overige opvarenden en de andere gebruikers. Voor het inschatten van de veiligheidsrisico’s is het dan ook van groot belang dat de keurend arts op de hoogte is van de specifieke werkomstandigheden aan boord. De keuringsartsen van VisieFit Arbo verdiepen zich daarom voorafgaand aan een keuring altijd gedegen in de werkomstandigheden van de te keuren persoon.

De keuring bestaat uit:
• Het doorlopen van een vragenlijst, opgesteld door de Inspectie Leefomgeving en Transport en een vraaggesprek. Beide hebben betrekking op de gezondheid van de te keuren persoon. Hierbij wordt niet alleen gevraagd naar huidige klachten, maar ook naar vroegere ziekten en ongevallen.
• Een gericht lichamelijk onderzoek.
• Bepaling van de bloedgroep (als dit nog niet eerder is gedaan) en onderzoek van de urine.
• Reuktest.
• Het bepalen van de gezichtsscherpte veraf en dichtbij, eventueel met behulp van een bril (en reservebril).
• Onderzoek van de oogbewegingen en controle op dubbelzien.
• Onderzoek van het gezichtsveld en onderzoek van het kleuren zien.
• Inspectie van de gehoorgang en het trommelvlies.
• Het bepalen van de gehoorscherpte met een audiogram en soms met een conversatietest.
Wanneer er meer gegevens nodig zijn voor de beoordeling kan aanvullend onderzoek van bloed of ontlasting plaatsvinden. Soms moet worden overlegd met een behandelend huisarts of specialist.

Wat moet u meenemen naar de keuring?
• Uw monsterboekje of een verklaring van de rederij dat u in dienst bent of komt. Bij studenten is een bewijs van inschrijving aan een zeevaartschool voldoende.
• Uw oude keuringspapieren (indien van toepassing).
• Een maximaal 1 maand oude tuberculoseverklaring van de GGD of ziekenhuis. Zonder geldige tbc-verklaring kan medische goedkeuring uitsluitend geschieden voor een beperkt vaargebied.
• Als de bloedgroep wel bekend is maar nog niet in het monsterboekje staat vermeld: de bloedgroepkaart of verklaring van de huisarts. Is de bloedgroep onbekend, dan zal de keuringsarts deze alsnog laten bepalen.
• Eventuele medicatie.
• Wanneer deze gedragen worden, de bril, de contactlenzen en de reservebril.
Keuringsformulier , waarbij de vragen 1 t/m vraag 8 ingevuld zijn.
• Identiteitsbewijs.

Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een Geneeskundige verklaring scheepvaart. Dit is een document, waarin de uitslag van het lichamelijk onderzoek, het vraaggesprek, het tuberculoseonderzoek (indien van toepassing), het vaargebied en de geschiktheid termijn van de verklaring zijn opgenomen. Deze verklaring is maximaal 2 jaar geldig. De keuringsarts registreert de keuring ook in het daarvoor bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat gebruikte systeem.
Voor meer informatie over scheepvaartkeuringen kunt u kijken op de website van de Inspectie Leefomgeving en Techniek . U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.
Afspraak voor een keuring maken of afzeggen:
Wilt u een afspraak maken voor een keuring of wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (070) 517 00 62. Om wachttijden te voorkomen, reserveren wij voor elke keuring ruim voldoende tijd. Mocht u verhinderd zijn, meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren. Zo voorkomt u dat wij u later de kosten voor de keuring alsnog in rekening moeten brengen.